O kampanii

Ruszyła kampania społeczna „2014 rokiem przedsiębiorczości. Postawmy na siebie”. Jej celem jest zwrócenie uwagi na wagę regionalnej przedsiębiorczości i gospodarki oraz ich faktyczny wpływ na życie każdego mieszkańca województwa podlaskiego. Kampania chce także zainicjować powszechne działania stymulujących rozwój postaw przedsiębiorczych wśród mieszkańców regionu.

Założenia kampanii

Odbiorcą przekazu kampanii jest społeczeństwo województwa podlaskiego (poszczególni mieszkańcy, zarówno ci którzy wytwarzają dochód w regionie jak i ci, którzy go konsumują, samorządowcy i inni decydenci, którzy pełnią rolę pośrednika w zaspokajaniu potrzeb publicznych itd.; szczególną uwagę zamierzamy poświęcić osobom młodym).

Jeżeli chcemy być bogatsi (więcej zarabiać), mieć większą pewność jutra (pracę),mieć lepszą jakość usług publicznych musimy postawić na przedsiębiorczość i rozwój gospodarczy oraz racjonalne myślenie. Prawda jest taka, że nikt za nas (społeczeństwo) tego nie zrobi. Musimy POSTAWIĆ NA SIEBIE – hasło kampanii.

Wstępem do kampanii społecznej jest kampania promocyjna (teaser oraz kampania wyjaśniająca). Forma i treść przekazu ma spowodować refleksję i sprowokować dyskusję nad stanem bieżącym, przyczynami oraz właściwymi działaniami w celu poprawy sytuacji lub zabezpieczeniu jej pogorszenia. Zestaw wartości i porównań użyty w pierwszym etapie kampanii jest przykładowy. Takich porównań można zestawić więcej.

To nie tylko statystyka

Pomimo, że są to dane statystyczne oraz makroekonomiczne to mają one istotny wpływ na losy pojedynczych mieszkańców regionu. Wszystkie te dane są też przyczyną i/lub skutkiem takiego, a nie innego poziomu rozwoju gospodarczego regionu.

Produkt Krajowy Brutto (PKB) na mieszkańca w 2011 r:

(źródło:  GUS.” Produkt krajowy brutto. Rachunki regionalne”. Dane opublikowane 31.10.2013 r., dane użyte w kampanii teaserowej)

 • województwo podlaskie: 28485 zł
 • województwo lubuskie: 32795 zł
 • średnia dla Polski:39665 zł

Produkt Krajowy Brutto (PKB) na mieszkańca w 2012 r:

(źródło:  GUS.” Wstępne szacunki PKB wg województw w 2012 r.”. Dane opublikowane 30.01.2014 r.)

 • województwo podlaskie: 29356 zł
 • województwo lubuskie: 34227 zł
 • średnia dla Polski: 41398 zł

Jeżeli przyjmiemy PKB na mieszkańca jako miarę poziomu rozwoju gospodarczego to województwo podlaskie jest zapóźnione o 3 lata w stosunku do województwa lubuskiego i o ponad 4 lata w stosunku do średniej krajowej (aktualny poziom PKB na mieszkańca woj. podlaskiego odpowiada PKB woj. lubuskiego sprzed 3 lat).

Co zrobić, żeby dogonić lubuskie? Żeby nasze PKB było na poziomie PKB lubuskiego musimy wytworzyć o ok. 15% więcej wyrobów i usług, niż robi to nasza gospodarka. Ta dodatkowa wartość to ok. 10 mld zł. To bardzo dużo. Żeby to osiągnąć potrzebowalibyśmy w regionie 3 dodatkowe firmy wielkości Mlekovity.  Jeżeli mielibyśmy postawić wyłącznie na mikrofirmy (przeciętny przychód ok. 400 tys. zł), to musiałoby ich powstać dodatkowo ok. 25 tys. Przy zachowaniu podobnej do istniejącej struktury wielkości przedsiębiorstw dodatkowych firm potrzebowalibyśmy ok. 6,7 tys. To dodatkowe 5-6 firm na 1000 mieszkańców (mamy ich 37 na 1000).

Liczba firm na 1000 mieszkańców w 2011 r.:

(źródło: GUS, „Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2011 r.”, dane użyte w kampanii „teaserowej”)

 • województwo podlaskie:  37,1
 • województwo lubuskie: 45,1
 • województwo pomorskie: 52,3
 • średnia dla Polski: 46,3

Liczba firm na 1000 mieszkańców w 2012 r.:

(źródło: GUS, „Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2012 r.” publikacja z dnia 29.01.2014 r.)

 • województwo podlaskie: 36,0
 • województwo lubuskie: 44,1
 • województwo pomorskie:  50,7
 • średnia dla Polski: 46,6

*) dane dotyczące ilości przedsiębiorstw dotyczą osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, które prowadziły działalność gospodarczą w danym roku. Dane nie obejmują jednostek z sekcji A, K oraz O PKD (tj. rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo, rybactwo, działalność finansowa i ubezpieczeniowa, administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe zabezpieczenie społeczne). Zdarza się, że niektórzy jako liczbę firm podają liczbę podmiotów gospodarki narodowej wg rejestru Regon. Trzeba mieć jednak świadomość, że dane Regon zawierają wszystkie jednostki instytucjonalne gospodarki narodowej, w tym: jednostki sektora finansów publicznych (samorządy, szkoły, szpitale …), rolników indywidualnych, fundacje, stowarzyszenia, partie polityczne, związki wyznaniowe itp.).

Wskaźnik ilości firm na 1000 mieszkańców jest silnie skorelowany z PKB/mieszkańca. Przytaczanych jest wiele powodów dotyczących niskiego poziomu przedsiębiorczości: specyfika rynku, niską gęstość zaludnienia, niski poziom urbanizacji, struktura gospodarki, peryferyjność regionu, niski popyt wewnętrzny itd. Oprócz powyższych chcielibyśmy zwrócić uwagę na przyczyny tkwiące w samym społeczeństwie. W największym ośrodku gospodarczym regionu (Białystok) – jest wyraźnie mniej firm w przeliczeniu na mieszkańca niż w innych podobnej wielkości miastach Polski. (Białystok - 106/1000; Częstochowa - 111, Bydgoszcz – 118, Gdynia – 141, Lublin – 118).

Liczba udzielonych patentów w 2011 r.

( źródło:  Nauka i technika w 2011 r. GUS. Publikacja wydana 15.02.2013 r.)

 • województwo podlaskie: 11
 • województwo lubelskie: 103
 • przeciętne polskie województwo: 124

Udzielone patenty w poszczególnych latach (źródło: GUS, Nauka i technika):

 

2008

2009

2010

2011

województwo podlaskie

11

15

11

11

województwo lubelskie

73

60

55

103

przeciętne polskie województwo

91

96

87

124

Dane dotyczące patentów są tylko przykładem względnego poziomu innowacyjności, kreatywności naszego społeczeństwa. Inne dane dotyczące wysokości nakładów na badania i rozwój ponoszonych przez przedsiębiorstwa (nie mylić z nakładami na B+R w sektorze publicznym) potwierdzają niski poziom innowacyjności naszej gospodarki. A innowacyjność ma służyć poprawie konkurencyjności! Poprzez innowacje, B+R przedsiębiorstwa tworzą bardziej atrakcyjną dla rynku ofertę wyrobów i usług, a przez to bardziej konkurencyjną. Wzrost konkurencyjności powoduje wzrost sprzedaży wyrobów i usług. A więc generuje większe zyski, stwarza większe potrzeby dotyczące zatrudnienia, inwestycji itd. Tak określony rozwój wpływa wprost na PKB !

Na 1000 osób zatrudnionych - w firmach pracuje:

źródła: GUS, „Działalność przedsiębiorstw niefinansowych”, ”Produkt krajowy brutto rachunki regionalne”.

Wartości przedstawiają jaki procent ogółu zatrudnionych - pracuje w przedsiębiorstwach, a więc w tym sektorze gospodarki, który jest najbardziej efektywny, który w największym stopniu wytwarza wyroby i usługi i generuje PKB. Pozostałe osoby pracują np. w sektorze publicznym świadcząc usługi o charakterze publicznym oraz w niskowydajnym rolnictwie.

 • województwo podlaskie: 448
 • województwo lubuskie: 621
 • przeciętne polskie województwo:649

Jeżeli mielibyśmy gdzieś szukać rezerw na wzrost liczby miejsc pracy, to powinniśmy szukać ich w sektorze przedsiębiorstw. Pamiętając, że tylko wzrost liczby i rozwój przedsiębiorstw wytworzy naturalny i trwały popyt na zasoby pracy. Aktualnie przeciętne podlaskie przedsiębiorstwo zatrudnia 4 osoby (przeciętna dla kraju to 5 osób). Jest to więc doskonałe i podstawowe narzędzie do tzw. „walki z bezrobociem”. Nic nam nie da tworzenie miejsc pracy w urzędach i w sferze publicznej. Bo nas na to nie stać. Zresztą, żeby takie miejsca powstawały to musi być rzeczywista społeczna potrzeba ich dodatkowego tworzenia. Nowe miejsca pracy powinny więc tworzyć firmy. Dlaczego firmy tworzą nowe miejsca pracy? Bo muszą ! A jedynym sposobem do przymuszenia firm do tworzenia miejsc pracy jest ich rozwój. Pracownicy są potrzebni wówczas, kiedy trzeba sprostać rozwojowi firmy. Rozwój jest motywatorem przedsiębiorcy, który tylko dzięki rozwojowi może zwiększać swój zysk. Zazwyczaj skutkiem rozwoju są nowe miejsca pracy. Im będzie więcej firm oraz im bardziej będą się rozwijać (wytwarzać więcej wyrobów i usług) tym większe będzie z ich strony zapotrzebowanie na pracowników i w konsekwencji zmniejszanie bezrobocia. Dodatkowo wzrośnie popyt na zasoby pracy, co przyczyni się do wzrostów wynagrodzeń pracowników.

Emigracja zarobkowa:

źródło: GUS, Migracje zagraniczne ludności, Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 r. Publikacja z 2013 r.

Prezentowane dane są wynikiem przemnożenia łącznej emigracji zagranicznej, która dla województwa podlaskiego wynosi  109950 osób przez procent osób, które wyjechały za granicę „za pracą”. Z łącznej liczby emigrantów w województwie podlaskim takich osób jest 70,7%.

 • województwo podlaskie: 77734
 • województwo lubuskie: 44488

Pod względem wielkości emigracji odniesionej do liczby ludności woj. podlaskie jest razem z woj. opolskim wyraźnym liderem w kraju. Z podlaskiego w poszukiwaniu pracy za granicę wyjechało aż 6,5% ludności. A jest to tylko emigracja zagraniczna, bez uwzględnienia migracji krajowych. Co by było, jakie bezrobocie, gdyby ci ludzie nie wyjechali? A z drugiej strony, co by było, żeby nasza gospodarka była w stanie wykorzystać ich potencjał? Pamiętajmy, że to ludzie wytwarzają dochód regionu. Takich zasobów mielibyśmy dużo więcej, a więc jako region  moglibyśmy dużo więcej zarobić. Mówiąc o problemach demograficznych: niski przyrost naturalny i emigracja, tworzy się różnego rodzaju narzędzia polityki prorodzinnej, a nie mówi się w tym kontekście o przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczym, które zapewniają warunki bytowe dla obywateli.

Zaplanowane działania w ramach kampanii społecznej

 • Edukacyjna kolorowanka z jeżykiem Przedsiębiorczym
 • Konkursy plastyczne
 • Konkurs na pracę pisemną
 • Konkurs na najlepszy spot telewizyjny reklamujący produkt z regionu
 • Akcja: „Zapytaj eksperta, czy twój biznes ma sens”
 • Cykl „Im się udało”
 • Konkurs „pomysł na biznes” w formie wideo prezentacji
 • Otwarta szkoła przedsiębiorczości
 • Vademecum rynków zagranicznych – jak to się robi za granicą?
 • Rady liderów biznesu
 • Konkursy na inicjatywy pro przedsiębiorcze
 • Inicjatywy pro przedsiębiorcze ze świata
 • Regionalny quiz wiedzy o przedsiębiorczości

Oczekiwania

Kampania ma na celu podniesienie świadomości mieszkańców nt. wpływu regionalnej gospodarki na ich życie - „gospodarka wspólnym dobrem”, ale także elementarną edukację ekonomiczną społeczeństwa. Liczymy także na wzrost liczby inicjatyw kreujących postawy przedsiębiorcze wśród mieszkańców województwa.

Chcemy, aby wzrosła liczba działających w regionie firm - „moda na biznes” , jak również skala przedsięwzięć (wyzwań) gospodarczych realizowanych przez istniejące firmy (inwestycje, rozwój nowych produktów, wejścia na nowe rynki, reorganizacje itd.) - „nowoczesna firma”. Mamy nadzieję na uwzględnianie czynnika ekonomicznego oraz aspektu racjonalności w podejmowaniu decyzji przez mieszkańców regionu, instytucje, podmioty publiczne itd. – „nowoczesne racjonalne myślenie”.

Patronat medialny: Kurier PorannyGazeta Współczesnaporanny.plwspolczesna.plPolskie Radio BiałystokTVP BiałystokRealizacja: